29.12.2021 Rates 02.01. - 14.04.2022
1/1(single) - 1300,-K (52,-Euro) 1/2(double) - 1.500,-K (60,-Euro) 1/3(triple) - 1.750,-K (70,-Euro) Tax 2 euro/ Person/ Tag