3.5.2018 Rates 03.05. - 29.03.2018
1/1(single) - 1.200,-K (46,-Euro) 1/2(double) - 1.500,-K (58,-Euro) 1/3(tripple) - 1.750,-K (69,-Euro)