11.6.2017 Rates 18.06. - 31.08.2017
1/1(single) - 1.200,-K (44,-Euro) 1/2(double) - 1.500,-K (55,-Euro) 1/3(tripple) - 1.750,-K (65,-Euro)