3.9.2018 Rates 03.09. - 3.11.2018
1/1(single) - 1.200,-K (48,-Euro) 1/2(double) - 1.500,-K (60,-Euro) 1/3(tripple) - 1.750,-K (72,-Euro)