7.1.2020 Rates 7.01. - 31.03.2020
1/1(single) - 1.350,-K (54,-Euro) 1/2(double) - 1.600,-K (64,-Euro) 1/3(tripple) - 1.950,-K (78,-Euro)