3.1.2019 Rates 03.01. - 31.03.2019
1/1(single) - 1.000,-K (40,-Euro) 1/2(double) - 1.300,-K (52,-Euro) 1/3(tripple) - 1.500,-K (60,-Euro)